Duyurular

*********************  Ufukder Derneği'mize üyelik için üyelik formunu WEB sitemizden indirip doldurduktan sonra imzalayarak Dernek yönetimine teslim edebilirsiniz. Ayrıca bilgisayar girişi için,  imza olmaksızın dernek üyelik formunun bir kopyasını irfan_ozturk73@hotmail.com e-mail adresine  göndermenizi rica ederiz. ********************* Sitemizin hiç bir bölümü üyelik gerektirmemektedir. Üye olmaksızın tüm içerikten faydalanabilirsiniz. Web sitelerine reyting için (reklam) linki bırakan elektronik bot üyeliklerinin sitemize zarar vermesi nedeniyle üyelikler silinmektedir.

Facebook Sayfamız

Kardeş Siteler

 

 

 

 

 

 

 

Tefsir Dersleri

Vahyin Penceresi

Esma_ül Hüsna Dersleri

 

 

BAŞKENT UFUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı

Madde 1-Derneğin Adı "Başkent Ufuk Derneği’ dir

Derneğin Merkezi

Madde 2- Derneğin        merkezi Ankara’ dadır.  Şubesi yoktur

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konulan ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 3- Derneğin amacı; Toplumu bilinçlendirerek eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek ve gelişimine katkıda bulunacak hizmetler ve yatırımlar yapmak. Sosyal yardımlarda bulunmak.  Bilimsel araştırma geliştirme ve çevre koruma faaliyetlerinde bulunmak. Ülkemizin eğitim, sosyal ve kültürel alanındaki ve çevre konularındaki sorunlarına çözümler bulmak ve bu konudaki ulusal ve uluslararası çalışmaların devamlılığını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları  ve Biçimleri

1.  Dernek içinde çalışma grup ve komisyonlar oluşturarak dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme ve etütler yapmak.

2.  İlk, Orta ve Yüksek öğretimde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek veya burs veren diğer kuruluşlarla irtibatlarını sağlamak. Eğitim öğretim gereçleri ve nakdi yardım yapmak

 

3.  Öğrencilerin Eğitim alanında, Sosyal ve Kültürel alanda gelişmelerine yardımcı olacak etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak

 

4.  Eğitim       ve öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içi ve yurtdışında her türlü kurs, panel, seminer, konferans ve bilgi şöleni gibi faaliyetleri düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılarak işbirliğini geliştirmek

 

5.  Amacın                                      gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınlan temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak Bu alanda başarılı yayınları eğitime katkıda bulunmak amacı ile desteklemek.

 

6.  Eğitim       alanında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak üzere yurt dışına öğrenci göndermek. Bu amaçla kurulmuş vakıf, dernek, sendika vb, gibi kuruluşlarla, amacı doğrultusunda yapılan çalışmalarda iş birliği ve dayanışmaya giderek ortak çalışmalar ve ortak faaliyetlerde bulunmak.

 

7.  Eğitim                                                                                                                         ve öğretimin kalitesinin yükseltilmesi ve bu alanda herkese fırsat eşitliği sağlanabilmesi için; yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, bunun için gerekli girişim ve müracaatlarda bulunmak.

 

8.  Toplumumuzda  yapıcı, üretici ve insani değerleri yüklenebilen ve ülkenin geleceğinde olumlu rol üstlenebilen bireyler yetiştirmek amacına yönelik olarak; yurt çapında okuma düzeyini yükseltmek uğruna özellikle kitaba ulaşılması zor bölgelerde kütüphaneler kurmak veya mevcut olanlara bağış ya da satın alma yoluyla kitap yardımında bulunmak. İhtiyaç halinde mahallelerde ve köylerde kütüphane oluşturulmasında, kitap vb. yayınları bağış olarak kabul etmek ve bunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,

 

9.  Üyelerinin            yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için misafirhane açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve ayrıca ihtiyaç sahiplerinin söz konusu yerlerden faydalanmasını sağlamak

 

10. Üyeleri arasında insanî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi adına; yemekli toplantılar, konser, tiyatro, spor, piknik, yurt içi ve yurtdışı gezi ve eğlence etkinlikleri vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

 

11.  Dernek   faaliyetleri için ihtiyaç duyulan; taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

 

12. Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak için uluslararası faaliyette bulunmak.

 

13.  Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

 

14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, toplumun yararına kullanılabilecek çeşitli alanlarda kamu araştırmaları yapmak ve istatistikler hazırlamak ya da hazırlatmak

 

15.  Derneğe gelir temin etmek amacıyla sergi, kermes, yarışma, eğlence vb. sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak

 

16. Milli ve Manevi değerlerimize yönelik yurt içi ve yurt dışındaki karşıt düşmanca kampanyalara tepki göstermek amacıyla panel, konferans, toplantı ve kampanyalar ve etkinlikler gerçekleştirmek üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak.

 

17.  Yoksul ve muhtaç aile ve fertlere ayni ya da nakdi yardımda bulunmak.

 

18.  Üyelerinin                                            yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve                             bunları teftiş etmek.

 

19.  Derneğin                                              amaçlarının gerçekleştirilmesi için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek. Özel dershane açmak, dershanelere ortak olmak. Okul öncesi eğitim kurumları (anaokulu, kreş vb.) açmak ve işletmek. Anaokulu ve Kreşlere ortak olmak.

 

20.  Yardım                    toplama kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak ve vermek, koşullu yada koşulsuz vasiyetleri kabul etmek. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden  ve yurtdışından bağış kabul etmek

 

21.  Zamanında bu ülke için emek vermiş bulunan yaşlılarımıza sahip çıkmak. Huzurevlerine sosyal yardımlar yapmak ve bu amaçla organizasyonlar düzenlemek. Bu kuruluşların tefriş ve tadilatlarına katkıda bulunmak

 

22.   Engelli vatandaşlara iş imkanı sağlanması konusunda girişimlerde bulunmak. Engelliler için düzenlenecek organizasyonlara katılmak     ve sponsorluk yapmak.

 

23.  Diyanet  işleri Başkanlığı tarafından açılmış ve açılacak olan Kuran Kurslarının iaşe, ibate, yatılı hizmetleri ve kanunun öngördüğü iş ve işlemlerinde maddi ve manevi yardımda bulunmak

 

24.  Doğal     afet, salgın hastalıklar, savaş ve olağanüstü durumlarda insanlar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, yurt içi ve yurt dışında gerekli çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek. Arama kurtarma timi kurmak veya kurulu bulunan arama kurtarma faaliyetlerine katılarak destek olmak.

 

25.  Kanunlarda ve yönetmeliklerde belirtilen şekilde Gıda Bankacılığı yapmak.

 

26.  Sağlıklı bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak için çevre sağlığı ve temizliği konusunda insanımızın özellikle de gençlerimizin bilgilendirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak Bu konuda yarışmalar düzenlemek, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına yönelik eğitici ve bilgilendirici çalışmalar yapmak, bu amaçla yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek. Ayrıca benzeri çalışmaları yapan kurum veya kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütmek, kampanyalar düzenleyerek aydınlatıcı broşürler yayınlamak. Televizyon ve radyo programlan yaparak gereği halinde bu konuda yarışmalar düzenlemek.

 

27.  Çevre bilincini artırmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında her türlü toplantı, seminer, panel, konferans vb. faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılarak işbirliğini geliştirmek.

 

28.  Çevre alanında teorik ve pratik araştırma ve yayınları takip ederek benzeri araştırma ve çalışmalara katılmak Çevre ile ilgili yayın, kitap, dergi, broşür, ilan, duyuru vb. yayınlar basmak ve bastırmak. Bu alanda başarılı yayınları çevre bilincine katkıda   bulunmak amacıyla             desteklemek.

 

29.  Toplumdaki bireylerin gelişimine katkıda bulanacak Karete,Judo,Tekvando,Futbol,Basketbol,Voleybol,Jimnastik,Güreş,Kickbox vb.sportif faaliyetler düzenlemek ,bu faaliyetlere uygun yerler açmak, sportif yarışmalar düzenlemek veya yarışmalara katılımına yardımcı olmak.

 

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek,sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen              üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı 'ile onursal üye olarak kabul                                         edilebilir.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6- Dernek Üyeliğinden Çıkarılmayı Gerektiren Haller

1-    Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-    Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-    Dernek organlarında verilen kararlara uymamak,

5-    Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya  çıkarılanlar , üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

 

Üyelik Hakları

Madde 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurul

3-     Denetim Kurulu

 

Dernek Genel Kuruluşunun Kuruluş Şekli ,Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplanma Usulü

Kuruluş Şekli

Madde 9- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

Toplanma Zamanı

Madde 10- Genel Kurul

1-    Bu tüzükte belli edilen zamanda 3 yılda bir ,Eylül ayı içerisinde olağan,

2-    Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, üç yılda  bir Eylül ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya            yönetim kurulunca çağrılır

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa: üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Madde 11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yen ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ve sms ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur Üyeler ikinci toplantıya, birinci              fıkrada belirtilen esaslara göre                      yeniden         çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan    fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri

Madde 12- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde          de yapılır.

 

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 13- Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3'ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz

 

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 14- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam                    sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen veya vekaleten kullanabilir. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Toplantıda Görüşülecek Konular:

Madde 15- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda bin tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 16- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlan ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 17- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır

1.    Dernek organlarının seçilmesi,

 1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 2. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 3. Yönetim  kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 4. Dernek                                                                            için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 5. Yönetim                                                                                                                kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 6. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
 7. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 8. Derneğin            uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10. Derneğin fesih edilmesi,

11. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

12. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Yönetim Kurulunun                                     Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 18- Yönetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki           hususları yerine getirir

 1. a.   Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli                      görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda                         alınan kararları uygulamak,
 7. Her          faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 19- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 20- Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğim, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu: gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Derneğin iç Denetimi

Madde 21- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 22- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye         Aidatı; Genel Kurul tarafından tespit edilir Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, kermes, hayır çarşısı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden              sağlanan       gelirler,
 4. Derneğin mal              varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım  toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen                                                                 kazançlar,
 7. Diğer gelirler

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 23- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 24- Defter tutma esasları: Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu karan ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtlan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1.     Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2.    Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık  miktarları bu deftere işlenebilir

 1. Evrak Kayıt Defteri:  Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan                   dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 2. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 3. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir
 4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaralan, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir,

a.Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1     .(a) bendinin 1.2,3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2.      Yevmiye defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri :  Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DefterlerinTasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda. her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 25-Gelir ve gider belgelen:

Dernek gelirleri, "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi. serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13 te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise "Aynı Bağış               Alındı  Belgesi" ile kabul edilir

 

Alındı Belgeleri

Madde 26- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak '"Alındı Belgeleri" yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Madde 27- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren  gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Madde 28- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgelen, harcama belgelen ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5(beş)yıl süreyle             saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 29-  Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 30- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel KurulSonuçBildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir

Genel kurul sonuç bildirimine;

 • Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 • Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

TaşınmazlarınBildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki                        idare amirliğine bildirilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği "Proje Bıldirimi'ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir

DeğişikliklerinBildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 31- Tüzük değişikliği     genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3u'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 32- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3u'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiyeişlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği      tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgelen, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya             tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerim tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 (beş) yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 33- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Başkan                                  : Tayfun BOZKURT

Başkan Yardımcısı              : Ekrem ÖZ

Başkan Yardımcısı              : Alaaddin AKYAZI

Sekreter                    : Osman ÇAKIR

Sayman                     ; İrfan ÖZTÜRK

Üye                            : Recep DiNLER

Üye                            ; Canan YEŞİL

Üye                            : Nurdan BERBEROĞLU

 

Bu tüzük 33 ( Otuzüç ) madde ve 1 ( Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

 

Kimler Sitede

Şu anda 12 konuk çevrimiçi

Namaz Vakitleri


Devlet :
Sehir :

Ziyaretçi Sayacı

Bugün....40
Dün.........57
Hafta........379
Ay............1164
Tümü........102352

Faydalı Linkler

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf Albümü

İndirmeler

Anket

Ufukder Kur'an halkalarını nereden öğrendiniz?